Maaseuturahastosta rahoitettiin Satakunnassa erityisesti uudistavia ja ilmastomyönteisiä ratkaisuja

Vuonna 2021 Satakunnan elinkeinoelämän kehittämiseen suunnattiin Euroopan unionin maaseuturahastosta tukea kaiken kaikkiaan 3,8 M€ euroa. Tuki kohdistui kehittämistoimenpiteisiin ja yritysten investointeihin.

– Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla tukea suunnattiin erityisesti ilmastomyönteisiin, uudistaviin ja automaatiota edistäviin ratkaisuihin, toteaa kehittämisasiantuntija Salme Pihlajamaa. 

Tietoa ja osaamista robotiikan sekä automaation hyödyntämiseen

Pk-yritysten tuotannon tehokkuuden parantaminen ja automaation hyödyntäminen törmää usein tiedon ja osaamisen puutteeseen. Robotiikka on kehittynyt huimasti viime vuosien aikana, erityisesti robottien helppokäyttöisyys on parantunut. Markkinoille on tullut muun muassa yhteistyörobotteja sekä eri sovelluksiin räätälöityjä robottiratkaisuja. Useasti yrityksissä tunnistetaan robotisointitarve, mutta investoinnit jäävät toteutumatta. Satakunnan ammattikorkeakoululle myönnettiin maaseuturahastosta tukea Pohjois-Satakunnan yritysten automaatioratkaisujen edistämiseksi.  

Nostetta maakunnan ruokaketjulle ja energiatuotannon kiertotalousratkaisuihin

ProAgrian hankkeissa parannetaan asioiden, ihmisten ja osaamisen johtamista maatilayrityksissä. Satotasojen nostoon tähtäävät toimenpiteet lisäävät kilpailukykyä ja varmistavat hiilensidonnan tehostamisen, tuotantopanosten tehokkaan käytön ja huoltovarmuuden erityisissä olosuhteissa. Sikses parhaat maut – hankkeen tavoitteena on puolestaan nostaa satakuntalainen lähiruokaketju valtakunnan kärkeen uusien ilmastokestävien innovaatioiden sekä tuote- ja ruokaratkaisujen kehittäjänä. Energia älykäs maaseutu -hankkeen myötä maaseuturahastolla tuetaan vähähiiliseen talouteen siirtymistä ja kiertotalouteen perustuvien energiaratkaisujen hyödyntämistä.  

Toimintaedellytyksiä kestävän ja vastuullisen matkailun kehittämiseen.

Matkailu on yksi toimialoista, joihin koronapandemia on vaikuttanut voimakkaimmin maailmassa, Suomessa ja Satakunnassa. Vaikka koronapandemia on ollut matkailualalle kova isku, se on kuitenkin kasvattanut Satakunnan maaseudulla sijaitsevien luontokohteiden kävijämääriä. Myös erilaisten luontoaktiviteettien kuten pyöräilyn harrastaminen matkalla ja vapaa-aikana on kasvanut voimakkaasti. Ilmastovastuullisena matkailutuotteena pyöräily edistää vähähiilisyyttä ja yhä useampi matkailija haluaa matkailla kestävästi ja vastuullisesti. Muuttuneen kysynnän vuoksi ja matkailuyritysten toimintaedellytysten parantamiseksi maaseuturahastosta rahoitettiin 100bike -hanke Satakunnan ammattikorkeakoululle.  

Tukea yritysten investointeihin 2,4 M€

Vuoden 2021 aikana myönnettiin lisäksi yhteensä 2,4 M€ tukea 26 yritykselle. Tukia myönnettiin yritysten investointeihin ja myös toiminnan uudelleen suuntaamiseen perustamistuen muodossa. Tukea saaneiden yritysten toimialoina mm. elintarvikkeiden jalostus, valmistava teollisuus, metalli, energia sekä matkailu, hyvinvointi ja vesistöjen kunnostus. 

Syyskaudella 2021 rahoitetut hankkeet

RoPoSa Robotisoitko Pohjois-Satakunnassa
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy 

Robotin asiantuntijoiden havainnot viittaavat siihen, että Pohjois-Satakuntalaiset yritykset hyödyntävät muuta aluetta vähemmän uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia, niillä on selkeitä kilpailukyvyn parantamistarpeita liittyen tuotannon kustannustehokkuuden parantamiseen ja investointien suhteuttamiseen yrityksen kokoon ja takaisinmaksuaikatavoitteisiin. Tämän hankkeen toimenpiteet kohdennetaan Pohjois-Satakunnan pk-yrityksiin. Hankkeessa tiedotetaan tehdyistä investoinneista saaduista kokemuksista ja konkretisoidaan niiden kautta saavutettavia hyötyjän ja kehitetään pk-yritysten prosessien kehittämisosaamista ja toimintatapoja. Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa pk-yritysten investointeja kokeilujen ja demonstraatioiden avulla syntyvien kokemusten kautta. Hankkeen aikana törmäytetään eri toimialojen yrityksiä sekä asiantuntija- ja palvelutarjoajia, jotta löydetään uusia liiketoiminta-avauksia. 

Arki-hanke
ProAgria Länsi-Suomi ry:

Hankkeen tavoitteena on parantaa asioiden, ihmisten ja osaamisen johtamista Satakunnan ja Varsinais-Suomen maatilayrityksissä. Näin kehitetään yritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä lisätään motivaatiota, vuorovaikutusta ja talousosaamista yrittäjien arjessa. Hanke jakautuu kolmeen osioon; asioiden johtaminen, ihmisten johtaminen ja osaamisen johtaminen, jotka kaikki osaltaan tukevat hankkeen tavoitteita. Talouden seurantaa ja yrityksen johtamista tehostetaan osana päivittäistä työtä maatilayrityksissä. Ryhmiin otetaan yrittäjiä kaikista tuotantosuunnista, jolloin myös yhteistyö lisääntyy eri alan yrittäjien välillä. Kansainvälisyys huomioidaan ryhmien ja tapahtumien osana, painottaen etätoimintaa. Saatuja kokemuksia ja tietoa jaetaan aktiivisesti myös ryhmien ulkopuolelle. Yhteistyökumppanina Arki-hankkeessa ovat MTK Satakunta, MTK Varsinais-Suomi ja HAME maaseutuelinkeinojen yksikkö. Tavoitteena on tehdä yhteistyötä myös monien muiden tahojen kanssa, kuten meijerien sekä muiden maiden neuvontajärjestöjen kanssa. 

100Bike – Pyörämatkailun kehittäminen Satakunnassa 
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy 

100Bike-hanke on yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on koordinoida ja yhtenäistää pyörämatkailuun liittyvien kehittämistoimien toteutusta Satakunnassa. Hanke tukee maakunnan matkailuyrityksiä ja muita pyörämatkailun toimijoita pyörämatkailijoille suunnattujen palveluiden kehittämisessä muun muassa parantamalla toimijoiden osaamista pyörämatkailusta ja kestävästä matkailusta. Lisäksi hankkeessa tähdätään reitistön kehittämiseen luomalla pyöräilyreitti Kokemäenjokilaaksoon ja suunnittelemalla jatkotoimia maakunnallisesti. Hankkeen hallinnoijana ja päätoteuttajana toimii Satakunnan ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Ekokumppanit Oy. Hankkeen toteutusaika on 2022-2024. 

Satakunta lautasella – Sikses parhaat maut
ProAgria Länsi-Suomi ry 

Satakunta lautasella – Sikses parhaat maut -hankkeen tavoitteena on nostaa satakuntalainen lähiruokaketju valtakunnan kärkeen uusien ilmastokestävien innovaatioiden sekä tuote- ja ruokaratkaisujen kehittäjänä. Hankkeen aikana on tarkoitus luoda koko maakuntaa koskevaa ruokaketjua tukevaa materiaalia verkkoon, tuplata hankkeen sosiaalisen median kanavien kävijät, parantaa hankemateriaalien saavutettavuutta. Lisätä satakuntalaisen ruokaketjun vientiosaamista ja lisätä maakuntien välistä yhteistyötä. Nostaa luonnontuotteet lähikeittiöihin ja löytää luonnontuotteille vientimahdollisuuksia. Saada uudet lisäarvotuotteet ketterästi kauppoihin Samalla säilyttää maakunnan korkea lähiruokavalikoima ja kasvu maakunnan kaupoissa. Hankkeen toimenpiteissä keskitytään lähiruoka verkoston vahvistamiseen, myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen, luonnontuotteisiin, yhteistyötoimien jalkautukseen ja lähiruokakoordinaatioon yhdessä ruokasektorin koordinaation kanssa. Toimenpiteet on jaettu eritoimijoiden kesken hankesuunnitelmassa ja niiden toteutusta seurataan koko hankeajan. Hankkeen toimenpiteillä syntyvä toiminta antaa satakuntalaiselle ruokaketjulle mahdollisuuden tulla näkyväksi isosti seuraavan ohjelmakauden alkaessa.

Satotason nosto Länsi-Suomessa 
ProAgria Länsi-Suomi ry 

Satotason nosto -hankkeen tavoitteena on viljelykasvien hehtaarisatojen parantaminen mm. tuotantopanosten tehokkaammalla hyödyntämisellä. Tämä on hyvin merkityksellistä ilmaston ja tukitasojen myötä muuttuvassa viljely-ympäristössä. Tavoitteena on yhteistyön ja osaamisen lisääminen, kokeilukulttuurin vahvistaminen, riskien hallinta sekä uusien teknologioiden tuottaman tiedon hyödyntäminen. Sadon määrän lisäksi tavoitteena on viljelykasvien laadun, tuotannon menetelmien ja taloudellisen tehokkuuden parantaminen sekä viljelykäytäntöjen muokkaaminen ilmastoystävällisiksi. Keskeisenä hyötynä on kasvinviljelyn ympäristöystävällisyyden ja taloudellisen tehokkuuden parantaminen sekä viljelijöiden tulevaisuudenuskon vahvistaminen. Hanketta toteutetaan Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueilla. Toteutuksesta vastaa ProAgria Länsi-Suomi, tuensiirtokumppanina toimii MTK-Varsinais- Suomi. Yhteistyökumppaneina ovat Avena Nordic Grayin Oy, Raisio Oyj, SLC rf (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf) ja HS (Finska Hushållningssällskapet).

Energiaälykäs maaseutu
ProAgria Länsi-Suomi ry  

Hankkeen tavoitteena on edesauttaa Suomen hiilineutraalius tavoitteita. Hanke tukee vähähiiliseen talouteen siirtymistä ja informoi tarvittavista kansallisista toimenpiteistä biotalouden, kiertotalouden, puhtaan teknologian ratkaisujen, energiatehokkuuden, päästöttömien energiantuotantomuotojen, energian varastointiratkaisujen hyödyntämisen kehittämiseksi ja markkinoille saattamiseksi sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta. Hankkeen tavoitteena on huolehtia ja kannustaa maaseuduntoimijoita hyödyntämään nämä mahdollisuudet ja toteuttaa yhteistyössä uusia maaseutulähtöisiä kokeiluja. Hankkeen toteutus jaetaan viiteen toimenpidekokonaisuuteen; Maaseudun yritysten älykkäät energiaratkaisut, Vähähiiliset energiaratkaisut maatiloille, Maaseudun älykkäät sähkönkulutus ratkaisut, Kiertotalous ja huoltovarmuus ja Verkostoituminen. Toimenpiteiden läpileikkaavina teemoina ovat kestävä kehitys ja biotalous. Toiminta-alueet ovat Varsinais-Suomi ja Satakunta. Kohderyhmänä ovat maatilat sekä pienyritykset ja mikroyritykset maaseudulla.

 

Maaseuturahaston tuet vuonna 2021

      
  kplMaaseuturahaston Satakunnan tuen määräKokonaiskustannukset 
SATELYKehittämishankkeet13 1 395 912 €  3 053 519 €  
SATELYYritystuet24 2 205 691 €  936 679 €  
LeaderYritystuet47 535 122 €  2 785 510 €  
LeaderKehittämishankkeet66 1 487 482 €  2 790 439 €  
  150 5 624 206,71 €  9 566 147,00 €  
      

Lähde: STT Info

LUE MYÖS TÄMÄ:
Globaali lääkeyhtiö Incyte on myöntänyt suomalaiselle väitöskirjatutkijalle, Suvi Douglasille, 20 000 dollarin (noin 18 000 euroa) The Incyte Nordic Grant for Hematological Research -apurahan hematologiseen syöpätutkimukseen.

Katso myös uutisia e-urheilusta osoitteesta www.suomiesports.fi

One thought on “Maaseuturahastosta rahoitettiin Satakunnassa erityisesti uudistavia ja ilmastomyönteisiä ratkaisuja

Leave a Reply

Back To Top